حبه حرفهای روزانه
مینویسم که یادم نرود
پدر عزیزم،

پسته ها که فرستاده بودید رسید، خوردیم و دعایتان کردیم و کمی هم نگه داشتیم. ملکه پروانه ها هم همانجا بود. ظاهرا با شاه شب پره های اینجا عشق بازی کرده بودند و پروانه های کوچکشان را با سال نو برایم آوردند

من و پروانه ها خوبیم.
به مادر سلام مرا برسانید قندمان را هم ببوسید از قول من

ارادت فراوان
فرزند شما، خرس گاو چرون

پینوشت: آرشیو اینجا به علت اشتباه من دچار مشکل شده اما تمام آرشیو غذاهای مجردی در دسترس است و به زودی بر خواهد گشت. به گیرنده دست نزنید