حبه حرفهای روزانه
مینویسم که یادم نرود
ایندیاناپولیس
رهبر ما اریک کارتمن میگه:
آمریکا یه ده بزرگه که از یک طرف به نیویورک وصل شده

پینوشت:
من برگشتم از مسافرت
جزییات اش را فردا مینویسم بااجازه

Labels: