حبه حرفهای روزانه
مینویسم که یادم نرود
برای خدایان...

شما وقتی میخواهید مغزتان را گرم کنید که کمی فکر کند چه میکنید؟

من این رو از خیلی ها پرسیده ام، بعضی پازل حل میکنند، بعضی بازی فکری میکنند با کامپیوترپینوشت:
اگر از من بپرسند اگر خدا در بارگاهش اینترنت داشته باشد احتمالا کدام سایت را میخواند، بی شک میگویم Ted
من مرده این سایتم، دیوانه میکند مرا
تد در حقیقت یک کنفرانس سالانه است که در ان محقق ها میایند و درباره کارشان حرف میزنند ولی نه با زبان خیلی فنی بلکه خیلی عامیانه و مفرح
از ال گور و آنتونی رابینز و برت روتن (همانی که برای انوشه انصاری فضاپیما ساخته) در این کنفرانس سخنرانی میکنند تا یک دختر 11 ساله که موسیقیدان شده هر کدام هم تنها 18 دقیقه فرصت دارند تا ملت را به وجد بیاورند و دیوانه کنند، و جالب اینجاست که همه بیشک موفقند
برگزار کننده های تد آنقدر سخاوتنمد هستند که بسیاری از سخنرانیها را آرام آرام روی اینترنت بگذارند و من و شما را هم در این عیش سهیم کنند
اگر روزی خواستید مرا رسما مجنون کنید برایم بلیط تد را بخرید (بلیطش نزدیک پنج هزار دلار است و سال 2007 اش با اینکه یک ماه از سال نگذشته همه فروش رفته)

بگذریم،
تک تک ویدوهای تد دیدنی است چه به فضا علاقه مند باشید چه به اقتصاد، چه به حقوق زنان و چه به خود زنان!!!، حتما چیزی خواهید یافت که شما را به وجد بیاورد

من گفتم تد را اینجا معرفی کنم تا جوانهای بیشتری معنای لذت را بچشند (سکس هم البته خوب است، اما تد چیز دیگریست)

اگر کمی پا به سن گذاشته ترید و مسایل عمیقتر را میپرستید Gel برای شما بهتر و لذت بیشتری بهتان میدهد
Gel هم یک کنفرانس خیلی مستهجن و خوب است که متخصصان مختلف از لذاتشان در آن حرف میزنند


آره اگر خدا رو جایی بشه دید حتما توی این دوتا سایته

برای تکمیل مرگ هم معرفی تد را در سی بی اس ببینید و بمیرید از این شوق

Labels: