حبه حرفهای روزانه
مینویسم که یادم نرود
دالاس

ما از دالاس برگشتیمپینوشت:
آقا من دیگه گه بخورم با دوستای ایرانیم مسافرت برم
برنامه دالاس عوض دیدن دالاس تبدیل شد به برنامه ایرانی
رستوران ایرانی و چای و قلیون و فروشگاه ایرانی و ...
یه مشکل دیگه هم اینه که اینا از بس توی این شهر خودمون دختر ایرانی نمیبینن
تا میریم رستوران ایرانی میافتن دنبال پیش خدمتش!!!
البته من مشکلی با اینکه آدم یه دختر خوب تپل پیدا کنه و بیافته دنبالش ندارم
ولی دیگه آخه خدایی توی رستوران یکم آدم قراره رعایت کنه
حالا خیال نکنید اینا بچه های بدی اند ها، یعنی PhD دارند جفتشون
بچه های خوبی اند، فقط مثل هممون یکم از نظر جنسی حساس شده اند دیگه!!!

پینوشت دوم:
میدونید که کندی هم در دالاس کشته شد در سال 63

Labels: