حبه حرفهای روزانه
مینویسم که یادم نرود
MIT

نمیدانم یادتان هست یا نه؟ یک دوست ایرانی داشتم که با هم میرفتیم تنیس و من او را به خاک مینشاندم
خبر اینکه
قبول شده MIT برای دکترا
دم اش گرم


پینوشت:
بعد من هنوز دارم روی اینترنت مزخرف مینویسم

پینوشت دوم:
من برم یکم فکر کنم که با این زندگیم میخوام چه گهی بخورم

پینوشت سوم:
مردم از MIT براشون پذبرش میاد بعدن یه بابایی برای ما ایمیل فرستاده که ولنتاینت مبارک
من کی از این سرگیجه میخوام آزاد بشم نمیدونم

پینوشت چهارم:
این ویدویو احمدی نژاد را دیده اید، رفته توی مسجد گفته که یک دختر دبیرستانی توی آشپزخونه خونه اش انرژی هسته ای کشف کرده
به قول ناصرالدین شاه ما که بیسمارک نداشتیم
همه چیزمان باید به همه چیزمان بیاید
رئیس جمهورمان که آن باشد من هم باید همینی باشم که هستم

Labels: