حبه حرفهای روزانه
مینویسم که یادم نرود
فیلم 300 - قسمت دوم
دختر بچه اول: بابای من وبلاگ نویسه، یه بمب گوگلی میسازه و کلی از حیثیت مملکت دفاع میکنه
دختر بچه دوم: بابای من رئیس جمهوره، یه سخنرانی میکنه و میشاشه توی همون حیثیتی که بابات ازش دفاع کردهپینوشت:
آقا امروز یکی از همکلاسای ما اومده میگه چرا این هموطن هات اینطوری میکنن
منم چون به خودم قول داده ام که جلو آمریکایی های کون نشسته همیشه طرف ایران باشم گفتم خوب ناراحت شده اند حتما
میگه شماها که اینهمه حساسین در مورد اعتبارتون چرا جلو رئیس جمهورتون رو نمیگیرین!!!
روم نشد بگم که رئیس جمهورمون ترمز بریده فعلا