حبه حرفهای روزانه
مینویسم که یادم نرود
ال- گور
برادر بسیجی البرت آرنولد گور (ال گور) امروز اومده بود دانشگاه ما
من رفتم با این دوستم Keith که یه جمهوریخواه زبون نفهم و گاوه و طرفدار شدید جرج بوش
ال گور خوب حرف زد بر خلاف اینکه من شنیده بودم که بچه بی حسیه توی حرف زدن ولی خوب حرف میزد خیلی هم انگلیسیش خوبه و آدم شوخ طبعی هم هست
دروبین رو نذاشتن ببرم ممنوع بود برای همین عکس دزدی است
پینوشت: (درباره ال بزرگ)
الگور بچه تنسی هست
مذهبی
توی کادر مدیریت اپله (آقا یک پاور پوینتی درست کرده بود ما مونده بودیم از بس نازبلا بود)
در دور اول رقیب بوش بود و رای های مردم رو برد ولی توی رای های الکترال شکست خورد
توی گوگل هم هست یه کاره ایه
اینروزا زده توی کار Global Warming و به خاطر همین کاندید نوبل شد در سال جاری (؟) همینطور فیلمی که امسال بازی کرده دو تا اسکار برد
اگر توی یو تیوب بگردین و سخنرانیهاشو درباره این مسئله گوش بدین دقیقا همینه که امروز ایراد کرد و ما شنیدیم
بهر صورت دیدن این جوون هم جالب بود برای ما امروز

Labels: