حبه حرفهای روزانه
مینویسم که یادم نرود
روباه پیر

دور نیست روزی که ملوانان انگلیسی تک تک به اسلام گرایش پیدا کنند و اسلام بیاورند

پینوشت:
به نظر من چون هیتلر یهودیها رو میسوزوند ما هم اینا رو توی کوره آدم سوزی بسوزونیم

Labels: