حبه حرفهای روزانه
مینویسم که یادم نرود
شش خصوصیت مردمان موفق

[مطلب نیمه علمی]

دکتر لیزا سیگل روانشناس مشاور دو سریال تلویزیونی Apprentice و Survivor است در حقیقت او کسی است که تعین میکند که یک شرکت کننده در مسابقات فوق آیا صلاحیت روحی برای رقابت با سایرین را در چنین مسابقه ای داراست یا خیر. در همین سمت و در طی همین کار بود که او به شش خصوصیت مشترک همه شرکت کنندگان موفق پی برد

شش مشخصه روحی که وی برای مردمان موفق لازم میداند به قرار زیر است

1- خوشبینی به آینده، مردمان خوشبین شکستها را نابود کننده نمیدانند بلکه در مقابل آنقدر تلاش میکنند تا موفق شوند

2- خلاقیت، مردمان موفق خلاقند و همواره به دنبال راه حلهای متفاوتند


3- میدان را خالی نکردن و بازگشتن به حالت عادی بعد از شکستها Resilience ، مردمان موفق سریعتر درس میگیرند و از زمین برمیخیزند

4- مدیریت بر خویشتن، مردمان موفق بر خود سخت میگیرند تا طعم شیرین موفقیت را بچشند

5- مردمان موفق به احساسات دیگران احترام میگذارند

6- اجتماعی و مردمدارند، مردمان موفق اجتماعی اند با مردم دوستند حتی با رقبایشان و همین آنها را برجسته میکندپینوشت:
والا متن بالا را من در مجله انجمن مدیران آمریکا AMA در کتابخانه دیدم متاسفانه لینکش را پیدا نکردم ولی اگر کسی متن انگلیسی اش را میخواهد من میتوانم ایمیل کنم برایش

آپدیت متن اش روی ASME در اینجا موجود است منتها باید عضویت داشته باشید در سایتش

Labels: