حبه حرفهای روزانه
مینویسم که یادم نرود
روزبه
یاد روزبه بخیر، نمیدانم که چند نفر از اینکه وبلاگ اقتصادی اش را پاک کرد و رفت ناراحت شدند ولی مطمئنم که خیلی ها مثل من برایش ایمیل میفرستادند و سوال اقتصادی احمقانه میپرسیدند و او هم بنده خدا جواب میداد. بخصوص که اینروزها هم هر کسی از خشتکش تئوری در میاورد

روزی که وبلاگش را پاک کرد با خودم فکر کردم حتما با خودش گفته "گور پدر همه تان، بمانید در همین خریتی که دست و پا میزنید. ما که رفتیم"

بهر صورت درد پول در آوردن است یا غم بیخردی ماها خیلی وقت است که دیگر نمینویسد، قرار بود در مینسوتا خراب شویم سرش که فرصت نشد :D