حبه حرفهای روزانه
مینویسم که یادم نرود
تیر اندازی ویرجینیا تک

تا بحال کم دیدم انسانهای بزرگ بگریند
پینوشت:
توی ویرجینیا تک تیر اندازی شده کسی وارد شده و سی نفر را کشته
دو تا از همکلاسهای سابق استاد من که در حال حاضر استاد آنجا بودند زخمی شده اند
از اخبار تلویزیون آمده اند آزمایشگاه ما که با استاد ما مصاحبه کنند
استادم اشک میریزد
من به این مرد مدیونم
تا بحال کم دیده ام انسانهای بزرگ گریه کنند


کاش از ایرانیها کسی آنجا نبوده باشد، تیر اندازی در دانشکده علومشان و خوابگاه بوده تا آنجا که من فهمیدم