حبه حرفهای روزانه
مینویسم که یادم نرود
سفرنامه کالیفرنیا، قسمت اول
سه چیز مرا به این دنیا دلبسته کرده، زن، سفر و شراب

پینوشت:
من آمده ام کالیفرنیا، به پیشرفتگی ایالت خودمان نیست ولی زیباست