حبه حرفهای روزانه
مینویسم که یادم نرود
در چه حالی؟
دیوانه ام
دورنم پر است از ناامیدی و نفرت
هر چه فکر میکنم به جایی نمیرسم
راه حلی نیست
دارم مطمئن میشوم


پینوشت:
دلم میخواهد برگردم ایران