حبه حرفهای روزانه
مینویسم که یادم نرود
حیوان خانگی
دیروز همخانه ام میگفت: این ماهیت روزها همینطور ثابت میایسته و بر و بر مارو نگاه میکنه. خیال کرده ما ماهیشیم!!!!


صبح هم گفت: این ماهیه یکم توی تنگش شنا کرد بهش غذا دادم. باید بفهمه که توی این خونه اگر کار نکنه از غذا خبری نیست!!!