حبه حرفهای روزانه
مینویسم که یادم نرود
...
حرفم را پس میگیرم،
شوهر خواهر وبلاگستان فارسی حسین درخشان نیست
بلاگرولینگ است !پینوشت:
ما آخر نفهمیدیم این بلاگرولینگ چطوری پینگ میشود اینروزها