حبه حرفهای روزانه
مینویسم که یادم نرود
یلدا
یوسف گمگشته بازآید به کنعان غم مخور
کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور


پینوشت:
بچه ها را دعوت کردیم
زدیم و رقصیدیم
من هم حافظم را اوردم و خاکش را تکاندم و فال گرفتیم
یادش بخیر، پدر و مادرم، حافظ خیلی دوست داشتند