حبه حرفهای روزانه
مینویسم که یادم نرود
شعر روز...


در راستای یافتن حقیقت زندگی میخواستم ببینم این شعر معروف رو کدام شاعر بزرگ سروده:
"زندگی سمبه تیزی است به مـاتــحت بشر"

برای همین برداشتم توی گوگل زدم "زندگی ، تیز، ماتـحـت"

اولین نتیجه جستجو این بود:
"جمعیت اسلامی پاکستان"

پینوشت:
عکس کاملا تزئینی است

Labels: