حبه حرفهای روزانه
مینویسم که یادم نرود
...هنوز هم میگویم
بکارت نمیخواهم ازش
ولی وبلاگ نباید داشته باشد

(عکس تزئینی است)