حبه حرفهای روزانه
مینویسم که یادم نرود
روشنفکرروشنفکر کسی است که چیزی جذاب تر از سـکــس را یافته باشد

آلدوس هاکسلی (وبلاگنویس و شاعر انگلیسی 1894- 1963)