حبه حرفهای روزانه
مینویسم که یادم نرود
ضرب المثل

یک رفیق بلغاری داشتم که بهم میگفت که یک ضرب المثل قدیمیشون هست که میگه:

"هیچوقت سعی نکن بین دو نفر رو جوش بدی. چون اون وسط ممکنه از پس و پیش مورد عنایت قرار بگیری"


پینوشت:
بازم میگم اینا برای شماها جکه برای ما همه اش خاطره است