حبه حرفهای روزانه
مینویسم که یادم نرود
ولنتاین!!!


داستان سوم:
بابام زنگ زده میگه
حواست باشه ما از دو چیز مشکل داریم، اول پایین تنه! دوم بالاتنه!

Labels: